Định mức cấp phối một m3 vữa trát tường


Định mức cấp phối một m3 vữa trát tường

Xi măng PC30: 36kg

Cát đen: 1,05m3

Nước sạch: 0,2m3

0 comments:

Đăng nhận xét